สูตรทำข้าวผัดรถไฟ-เมนูโบราณที่มีการบันทึกเป็นรลายลักษณ์อักษร