สูตรทำข้าวผัดรถไฟ-เมนูโบราณที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร