เมนูหมี่กรอบชาววัง-นี้ก็มีต้นกำเนิดในรัชสมัย-ร.-5-1