เมนูแกงเหลืองไหลบัวกุ้ง-ที่พริกแกงมีความหอมชวนรับประทาน